تست استاندارد سنجش سخنرانی تیسفون توسط محمود امانی در سال 1392 طراحی گردید. این تست اولین تست استاندارد سنجش میزان تسلط بر مهارتهای سخنرانی در ایران می باشد. علاقمندان با پاسخگوئی به سوالات می توانند میزان تسلط خود در زمینه سخنرانی را ارزیابی نمایند. توصیه می کنم به دقت به سوالات پاسخ بگوئید و به پاسخ و راهنمایی پس از پاسخگوئی به سوالات دقت فرمایید.

آغاز پاسخگوئی تست سنجش  سخنرانی تیسفون